Uppgifter för en god man

2 augusti, 2021 Av av fckfrb


En god man har ett mycket viktigt uppdrag. Han eller hon hjälper en person med ekonomin och ser till att saker och ting går rätt till. Den gode mannen ansvarar för att betala räkningar i tid, och se till att personen har alla nödvändiga försäkringar och att dessa betalas punktligt. Det finns även fler uppgifter som ingår när någon utses till god man.

Vilka uppgifter ingår?

När en god man blir utsedd är det hjälpbehovet hos den person som uppdraget avser som styr exakt vilka förpliktelser som ingår. Det handlar framför allt om att ge ekonomiskt stöd genom att se till att inkommande räkningar betalas och att det finns försäkringar som täcker personen uppdraget gäller och dennes bostad. Om kapital finns brukar det även ingå i uppdraget att se till att detta förvaltas på ett förmånligt och naturligtvis korrekt sätt. Vidare kan det behövas hjälp med eventuella skuldproblem, det vill säga gå igenom befintliga skulder och hjälpa till med att upprätta avbetalningsplaner eller liknande och se till att dessa följs. Att se till att klienten har tillräckligt med pengar att röra sig med i vardagen är också en del av uppdraget.

Juridiska intressen behöver också ses till

Förutom att bistå med ekonomiskt stöd kan det också behövas hjälp med att bevaka juridiska intressen. Det kan handla om att hjälpa till med ansökningar om bostadsbidrag eller andra bidrag och följa upp eventuella avslag. Det kan även handla om att bistå och bevaka klientens intressen vid uppdelning av dödsbo eller assistera om klienten är inblandad i annan rättsprocess där stöd behövs.

Andra uppgifter

Förutom de juridiska och de ekonomiska uppgifterna ingår det även i uppdraget att se till klientens personliga välmående. Om denne behöver vård bör den gode mannen bistå med hjälp att söka hjälp om behovet finns. Det kan också behövas hjälp att söka ett lämpligare boende om den typen av behov finns.

Hur utses en god man och vem kan få ett sådant uppdrag?

När en god man utses sker det vid en allmän domstol och det är tingsrätten som fattar beslut. Anledningen är vanligen att en person på grund av olika skäl inte bedöms vara förmögen att bevaka sina egna rättigheter och/eller förvalta sin egendom. Det kan bero på sjukdom, psykiska problem eller nedsatt hälsotillstånd bland annat. Uppdragets omfattning kan variera beroende på hur omfattande behovet anses vara. En god man kan även utses till en minderårig om dennes vårdnadshavare inte kan bevaka barnets intressen av någon orsak.

Det behövs ingen specifik utbildning för att bli god man. När man tillträder får man en utbildning, ofta digital. Däremot krävs det att man själv har en ordnad ekonomi och är etablerad i samhället. Man får inte förekomma i belastningsregistret. Det brukar gå att få stöd under den första tiden som god man, ofta i form av en mentor. Detta kan vara en trygghet, eftersom det kan uppstå en del frågor. Som god man får man ett visst arvode. Skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas på detta arvode.