Sanktionsavgift och vad det innebär

Sanktionsavgift och vad det innebär

2 december, 2021 Av av fckfrb

En sanktionsavgift är en betalning som utfärdas för små överträdelser om inte du eller någon i din organisation bryter mot EU:s eller svenska myndigheters regler eller föreskrifter. För den som är skyldig att betala sanktionsavgiften är avgiften ofta vinstbegränsande för att de som måste betala sanktionsavgiften allt för hårt.

Företag i samma nisch är mer benägna att betala varsel och ändra sitt beteende om en konkurrent får böter, därför fungerar sanktionsavgifter avskräckande. Det gör sanktionsavgifter extra effektivt.

Finns det någon skillnad mellan böter och straffavgifter?

En sanktionsavgift är en avgift, medan ett vite är ett straff som utdöms av svenska domstolar. Om du eller någon i din organisation bryter mot en regel som kan beläggas med böter kan ni bli bötfällda. Generellt sett är bötesförseelser viktigare än sanktionsförseelser.

Vad kostar ett bötesstraff?

Den myndighet som utfärdar sanktionen bestämmer det exakta beloppet. För alla företag är lagarna om bötesbeloppen desamma, och ett maximalt bötesbelopp på ungefär 1 000 000 kronor verkställs som regel. Hur mycket avgiften blir på varierar en hel del utifrån ett flertal faktorer

Är det möjligt att bestrida en sanktionsavgift från arbetsmiljöverket?

Ja. Du kan överklaga till förvaltningsrätten om Arbetsmiljöverket beslutar att utdöma böter, och om förvaltningsrätten anser att böterna ska betalas kan du överklaga till kammarrätten, som antingen tar upp ärendet eller fastställer bötesbeloppet.

Hur kan jag undvika att betala böter?

Genom att vara proaktiv och kunnig om de regler som gäller för den bransch där ditt företag är verksamt. Att arbeta proaktivt innebär att förutse potentiella faror innan de dyker upp, vilket kan leda till en sanktion.

Det är nästan säkert att organisationen bryter mot Transportstyrelsens normer om transportchefen ordnar en rutt på 100 mil som en viss förare ska köra på två dagar. Under denna omständighet bör företaget försöka undvika en situation som den som beskrivs ovan.

Exempel på sanktionsavgift som fungerar avskräckande.

Anställda på lastföretaget Lastcentrum är inte skyldiga att genomgå säkerhetsutbildning. Under arbetet råkade en anställd skadas eftersom han saknar de nödvändiga färdigheterna. Arbetsmiljöverket analyserar frågan och ålägger vårdcentralen ett vite på 50 000 kronor. Av rädsla för framtida återverkningar beslutar ledningsgruppen att säkerhetsutbildningen ska ske regelbundet och att all nyanställd personal ska delta.

Böterna sänder ett tydligt budskap om att lastföretag som inte tillhandahåller viktig utbildning för anställda kommer att straffas. I förlängningen tyder detta på att hela branschen ändrar sitt sätt att arbeta, vilket är bra i den här situationen, både för personalen och för företaget som undviker förlorade arbetskraft till följd av skador.

Sammanfattningsvis kan man säga att sanktionsavgift har en mycket viktigt funktion i samhället för att bidra till bättre förhållanden för företag och privatpersoner, även om det kan kännas hårt för den straffade att betala avgiften i stunden.