Fackförbund

Svenska fackförbund fyller en mycket viktig roll på den svenska arbetsmarknaden, då fackförbunden organiserar arbetstagarna och sedan hjälper dem med både löner, avtal och annat man kan behöva hjälp och stöd med på jobbet. Facket har därför ganska stor makt på en del arbetsplatser, men som arbetstagare är man naturligtvis mest intresserad av det faktum att man när man är medlem i ett fackförbund har ”någon på sin sida” när man behöver förhandla något med arbetsgivaren och så vidare.

Fackförbund bli medlem i facket.

>> Bli medlem i fackförbundet Unionen.


Alla svenskar är dock inte medlemmar i samma fack, utan det finns flera olika förbund i landet, och alla arbetstagare bör välja det fackförbund som passar dem bäst. Många av förbunden är yrkesspecifika, som t.ex. Civilekonomerna, Byggnadsarbetareförbundet, Doktorand och forskarförbundet, Elektrikerförbundet, Journalistförbundet och Läkarförbundet, samt Lärarförbundet, som civilekonomer, byggnadsarbetare, doktorander, elektriker, journalister, läkare och lärare.

Det finns dock även flera fack som är mer allmänna, och som samordnar flera yrkesgrupper och befattningshavare inom en viss bransch. Några exempel på sådana fackförbund är t.ex. Finansförbundet, Handels, Unionen, Industrifacket, Jusek och Hotell och Restaurang.

I regel kan man ganska lätt förstå vilket fackförening man bör vara medlem hos, genom att fråga andra på arbetsplatsen där man jobbar vilket fack de är medlemmar i, men annars kan man fritt välja mellan de olika förbunden.

Vilka uppgifter har ett fackförbund?

Fackens uppgifter är att skydda, stödja och hjälpa medlemmarna gällande alla frågor som gäller deras arbete. Det kan således gälla allt från löner till utbildningar, organisationsfrågor, jämställdhetsfrågor, anställningsvillkor och mycket annat.

Dessutom ansvarar förbunden för att se till så att gällande lagar och kollektivavtal följs. Detta för att inte medlemmarna själva ska behöva oroa sig över detta.

Organisation av fackförbunden

Om flera arbetstagare på en arbetsplats är medlemmar i samma fack och det är en lite större arbetsplats det gäller, är det vanligt att man har en facklig klubb på plats på arbetsplatsen som företräder arbetstagarna. Dessutom har de flesta arbetsplatser ett så kallat skyddsombud, som väljs av fackföreningen, och som företräder arbetstagarna i alla arbetsmiljöfrågor. Har man ingen lokal representation på arbetsplatsen kan man även vända sig till förbundet centralt för att få hjälp. I samband med att man går med i en fackförening bör man få information om kontaktvägar till fackföreningen.

Allt om facket

Fackföreningarna är, som man även hör på namnet, föreningar, vilket gör att de även fungerar som föreningar när det gäller representationsfrågor. Detta innebär att det är medlemmarna i föreningen som väljer sina representanter. Detta innebär att du själv kan vara med och påverka vem som ska representera dig i viss mån.
Även kongress och styrelse, det högsta beslutande organet i en fackförening, väljs av medlemmarna själva.

Vidare ingår de flesta av fackföreningarna i någon av de 3 centralorganisationer för fackförbund som finns i landet: LO (arbetare), TCO (tjänstemän) och SACO (akademiker).

Hur många är medlemmar i ett fackförbund?

Detta varierar naturligtvis något beroende på vilken arbetsplats man jobbar på, men rent allmänt kan man säga att den så kallade fackliga organisationsgraden, dvs. den andel av de som arbetar som är fackligt organiserade, i Sverige är hög internationellt sätt. År 2005 var t.ex. 80 % av de anställda fackligt organiserade. Fler tjänstemän än arbetare ser ut att organisera sig fackligt, och det är vanligare att kvinnor är medlemmar i en fackförening än män, även om organisationsgraden är hög bland båda könen.

Bli medlem i facket.

Vad ingår i ett medlemskap?

Det beror lite på vilket av facken du väljer, då vissa skillnader gällande detta förekommer mellan de olika förbunden. Vi hänvisar dig därför alltid till respektive fackförbund för att ta reda på detta. De flesta av dem har bra informationssidor på nätet, där deras verksamhet och förmåner för medlemmarna presenteras. Så en bra början för att ta reda på mer om ett visst fackförbund brukar vara att leta på nätet.

Tänk dock på att hos många av fackföreningarna måste man vara medlem under en viss tid, t.ex. några månader, innan man får tillgång till alla fördelar som ett medlemskap har. I regel rekommenderar vi därför alla att ansluta sig fackligt så fort man kan, dvs. så fort man börjar arbeta på en arbetsplats där det finns ett fack. Det samma gäller om man behöver byta fackförbund av någon anledning, tex. i samband med byte av arbetsplats.

>> Bli medlem i fackförbundet Unionen.


Vad gör en fackförening och hur jobbar den?

Fackföreningar har säkert alla hört talas om. Du har säkert också fått höra hur viktigt det är att vara fackligt ansluten om något skulle hända på arbetsplatsen, eller om du skulle bli arbetslös. Vad du kanske inte vet, är hur en fackförening arbetar och vad de egentligen kan göra för dig, samt vad de inte kan hjälpa till med. Detta är något som många bortser ifrån och bara följer med den breda strömmen av människor, som ansluter sig till ett fackförbund bara för att vara som alla andra. De vill slippa bli kallade för svartfötter, eller något annat av de samlingsnamn som finns för de som inte är anslutna.

För att reda ut det hela, bör man starta med det helt uppenbara. En fackförening är en organisation som står bakom dig såsom anställd. Den ser till att dina rättigheter till en avtalsenlig lön uppfylls, att du får rätt skydd på arbetsplatsen och att alla andra regler följs av din arbetsgivare. Är det ett större företag med många anslutna, brukar det finnas en separat facklig organisation på företaget och ett valt fackligt ombud, som på plats ska se till att din arbetsgivare sköter sina åtaganden. I det fallet, är det i första hand denna person som du kontaktar vid frågor rörande arbetet samt vid anslutning till facket.

Om du arbetar hos ett mindre företag, men ändå vill vara ansluten till facket och det varken finns en organisation eller ett fackligt ombud, är det ditt närmaste fackliga organisationskontor som du kontaktar vid anslutning till facket, samt frågor rörande facket och dess regler.

Fackföreningens arbete på det stora planet

När det gäller din landsorganisation inom den fackförening som du är ansluten till och andra fackföreningar, arbetar de mycket med säkerhetsfrågor på arbetsplatser, samt att ta fram nya avtal gällande löner och regler som accepteras av arbetsgivarnas riksorganisation. Precis som de lokala fackföreningarna, kan den stora riksorganisationen utlösa strejk, om det inte skulle gå att få till en lösning som fackföreningarnas medlemmar är nöjda med. Då brukar arbetsgivarna öppna moteld med en så kallad lockout. Detta fortsätter då tills en förhandling upptas och en lösning läggs fram på bordet, undertecknad och godkänd av bägge parter.

Olika saker som din fackförening kan hjälpa dig med, är således ditt löneavtal och andra förhandlingar. Skulle du bli utsatt för mobbing, kan du även få ett fackligt ombud som hjälper dig med detta. Andra saker som facket hjälper dig med, är att sköta ordningen när eventuella avsked och friställningar måste göras. Vad din fackförening däremot inte kan hjälpa dig med, är om du skulle missköta ditt arbete och tillfoga företaget skada eller förtala din arbetsplats. Detta är saker som kan leda till ett omedelbart avsked. Du kan naturligtvis få ett ombud, men det är sällan som detta hjälper, om du själv har misskött dina åtaganden.

Att vara ansluten till facket ger också rätt till A-kassa om du blir arbetslös, då du automatiskt blir ansluten till den genom din fackavgift. Dock måste du ha varit ansluten i 12 månader, för att ha rätt till ersättning ifrån A-kassan.

De tre centralorganisationerna

Det svenska samhällets näringsliv är ett maskineri som är i ständigt rörelse och som förespråkar hållbar utveckling och framåtanda. Människor och företag är i ständig ruljans – idag mer än någonsin – och för att alla ska kunna växa och frodas i ett samhälle som präglas av jämställdhet och mänskliga rättigheter krävs någonting som utgör en stomme i hela maskineriet.

Det är här fackförbunden kommer in, och bakom dem finns de centrala organen som är uppdelade i det svenska näringslivets allmänna befattningar; arbetare, tjänstemän och akademiker. Det är dessa centralorganisationer vi kommer att beröra här. Vi tror på att genom en grundläggande förståelse för hur vårt ärorika näringsliv är uppbyggt kommer du lättare kunna ta del av det stöd som ett fackförbund har att erbjuda.

Landsorganisationen (LO)

LO är samlingsnamnet på ett organ inom det svenska näringslivets fackorganisation där arbetarna står i fokus. Fackförbunden som är anslutna till LO kämpar för att ge arbetarna regelrätta förutsättningar för en trygg och säker arbetssituation samtidigt som man ser till att löner och arbetsförhållanden håller en god nivå och värnar om individens trygghet och utvecklingsmöjligheter. LO:s medlemmar uppgår till ett antal av 1,5 miljon, och ständiga förhandlingar och uppdateringar av både kollektiva och administrativa avtal håller kampen för arbetarens rättigheter vid liv. Sedan starten 1898 har man genomfört ett stort antal förändringar i svenskt näringslivs regelverk. Detta har gjort vardagen betydligt enklare för arbetare i Sverige.

Tjänstemännens Centralorganisation (TSO)

Kort sagt kan man säga att TCO:s medlemmar värnar om förhållanden för tjänstemännen i det svenska näringslivet. Förhandlingarna riktas främst mot högre ort – det vill säga politiken och de regerande lagarna kring arbetsförhållande och näringsliv. TCO förespråkar ett samhälle där även den akademigrundade delen av näringslivet har rätt till ett måttligt arbetsliv som gör att även andra delar av ett fullkomligt liv får en roll i vardagen, som exempelvis familj och kulturevenemang. TCO har ungefär 1,3 miljoner medlemmar.

Svenska Akademikers Centralorganisation (SACO)

SACO skiljer sig egentligen inte nämnvärt från TCO. Man värnar om rättigheter och jämställdhet för den akademiska delen av det svenska näringslivet – med andra ord de professionellt utbildade. SACO har varit inblandade i flera framstående tvister som har resulterat i omfattande reformer i lagstiftning och föreskrifter kring akademikers arbetssituationer. Alla reformer har dock inte varit till organisationens favör, och några av de har olyckligtvis lett till att SACO:s anseende har svärtats ner och till och med skadats i vissa avseenden. Man har emellertid kunnat stoltsera med flera framgångsrika förhandlingar, och som grädde på moset är man den centralorganisation som har flest kvinnliga medlemmar av alla.

Kollektivavtalet – den trygga lösningen

Du har säkert hört kollektivavtalet nämnas ett otal gånger vid det här laget. Du vet att det är en betryggande faktor som gör arbetssituationen för dig som anställd lite mer fördelaktig – men vet du exakt vad ett kollektivavtal innebär? Det är faktiskt inte många som känner till det, trots den gigantiska inverkan det har på såväl arbetsplatsen som din plånbok. Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan arbetsgivare och representant för arbetstagare. Avtalet skiljer sig naturligtvis mellan olika branscher, men det finns vissa punkter som är gemensamma för samtliga varianter.

De punkter som berörs i förhandlingar om ett kollektivavtal varierar mellan olika branscher och företag, men det finns några som är återkommande i alla förhandlingar. För att ta några exempel kommer vi här nedan att presentera en lista på de vanligast återkommande frågorna under förhandlingarna kring ett kollektivavtal.

Exempel på frågor under en förhandling:

 • Hur mycket ska din arbetsgivare avlägga till din pension?
 • Hur mycket kommer du att tjäna vid övertid samt tilläggsperioder?
 • Vilka krav och önskemål ska föreligga vid lönesättning och förhandlingar?
 • Hur stor del av lönen erhåller du vid sjukdom och vård av barn?
 • Hur mycket får du tjäna som minst?

Naturligtvis uppkommer många fler frågor i förhandlingarna. Men det här är ett urval av de som på ett direkt och tydligt sätt påverkar din livs- och arbetssituation.

Dina rättigheter

Ett kollektivavtal sluts för dina rättigheters skull. Blir du anställd på ett företag som saknar ett kollektivavtal löper du stor risk att utsättas för en arbetssituation som inte alls är så fördelaktig. Vi alla kan skriva under på att en lön som undermålar det arbete som utförs är direkt förnedrande. Ett kollektivavtal innebär i stora att drag att sådana frågor tas upp och ser till att din tid respekteras och att du får valuta för tiden du ger företaget. Det kan kanske tyckas att ett kollektivavtal inte alls är lika fördelaktigt för arbetsgivaren som för dig som arbetare, men faktum är att en arbetsplats som erbjuder en trygg miljö med goda förutsättningar har en tendens att bli en mycket attraktiv arbetsplats. Du som arbetstagare blir gladare, och glada arbetare är effektiva arbetare.

Alla vinner.

Bestämmelserna utifrån kollektivavtalets förhandlingar placeras väl synligt och lättillgängligt på respektive företag för att alla på arbetsplatsen ska kunna ta del av samtliga punkter.

Kollektivavtalet kan ses som ett regelverk som ska förbättra och effektivisera arbetsplatsen. Avtalet riktar sig åt båda hållen, där allas rättigheter och skyldigheter skildras tydligt.

Att tänka på innan du väljer fackförbund:

Den största delen av alla fackförbund i Sverige är anslutna till någon av de tre centralorganisationerna; LO, TCO eller SACO. Kortfattat inbegriper dessa organ arbetare, tjänstemän och akademiker, och detta blir ett första steg för dig i processen att välja ett fackförbund. Varje centralorganisation har en egen förmånstabell som är anpassad till din roll i det svenska näringslivet. Viktigt att lägga på minnet här är att TCO(tjänstemän) och SACO(akademiker) inte skiljer sig nämnvärt, varför du i stora drag kan välja fritt mellan någon av dessa organ.

Nästa steg blir att titta mer på vad varje specifikt fackförbund har att erbjuda. Trots att du nu har sållat ut de relevanta förbunden som kan tillföra någonting i din arbetssituation kommer du att ha en del att välja mellan. Förbunden erbjuder olika förmåner och avtalspaket som innefattar fördelar för dig både privat och på arbetsplatsen. Att titta närmare på dessa förmåner kan vara väl spenderad tid, då det kommer visa sig – om livet vid något tillfälle skulle kompliceras – hur förmånligt det egentligen är för dig. Vi har därför samlat ihop ett gäng punkter som kan vara bra för dig att gå igenom innan du bestämmer dig för vilket fackförbund som kommer att representera dig.

Innan du bestämmer dig:

 • Ta reda på hur omfattande medlemsavgiften är. Avgiften är förstås anpassad efter förmåner, men det skiljer sig även mellan olika fackförbund.
 • Ingår inkomstförsäkringen, eller kostar det extra? Hur ser kriterierna för inkomstförsäkringen ut?
 • Finns det möjligheter till medlemslån?
 • Kommer det här facket att kunna hjälpa dig utöka ditt inflytande på arbetsplatsen?
 • Hur ser dina möjligheter för kompetensutveckling och vidare engagemang ut?
 • Hur väl stämmer fackförbundets värderingar med dina egna?

Genom att begrunda dessa punkter kommer du att skapa dig en uppfattning om det aktuella förbundet och dess förmåner. I huvudsak prioriterar olika fackförbund olika förmånsmodeller. Vilket gör det viktigt för dig att ta reda på vart du står och hur högt du värderar dina åsikter och principer. För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt medlemsskap ska du välja ett förbund som prioriterar det du tycker är viktigt.

Ett framstående fackförbund ska emellertid kunna uppfylla krav och önskemål ur flera synvinklar, och vara flexibelt. Det underlättar för dig med ett förbund som erbjuder det du värderar. Samtidigt som du får tillgång till flera andra fördelaktiga avtalspaket som kommer att gynna din tillvaro i arbetslivet.

20 anledningar till att gå med i facket

 

  1. Ett medlemskap låter dig vara med och påverka din arbetssituation på ett bredare plan. Du kan tryggt delta i diskussioner och lägga fram argument som får professionellt understöd av kompetenta fackrepresentanter.
  2. Du får gedigen hjälp att förhandla om löner och andra förmåner som förgyller din arbetssituation.
  3. En förtroendevald fackrepresentant har mycket större inflytande i de viktiga frågorna som rör arbetsplatsen och dig som anställd.
  4. Vid en eventuell konflikt med arbetsgivaren får du professionellt och kompetent understöd av facket – du behöver inte stå ensam!
  5. Även vid konflikter i form av mobbning och dylikt är en facklig organisation till mycket god hjälp i en lösningsprocess.
  6. Som medlem säkrar du även en inkomst om du skulle bli arbetslös.
  7. Ett medlemskap kan i många fall ge dig rabatter och förmåner när du exempelvis ska teckna försäkringar.
  8. Du kan tala med en fackrepresentant om saker som du inte vill yttra på arbetsplatsen. Fackförbundet finns till för dig!
  9. Även studenter kan ansluta sig till ett fackförbund. Medlemsavgifter är naturligtvis betydligt lägre för studenter, men förmånerna är desamma.
  10. Det finns fackliga organisationer som erbjuder studiemedel till dig som studerar och är medlem i det aktuella facket.

Som du ser finns det många fördelar

 1. För att bättra på din kompetenslista kan du söka stipendium inom fackförbundet.
 2. Bidrag för resor både utomlands och inrikes finns i vissa speciella fall att tillgå. Kontakta ditt fackförbund för mer information.
 3. Varje år får du tillgång till ett flertal evenemang, både stora och små, till ett rabatterat eller pris eller helt kostnadsfritt,
 4. De allra flesta fackförbund har avtal med butiker och bolag som ger dig exklusiva förmåner. Detta gäller mat, resor, bindande avtal och liknande.
 5. Om du känner att dina rättigheter som anställd har blivit kränkta kan fackförbundet gå in och visa var skåpet ska stå.
 6. Som medlem får du en exklusiv inblick i information och ett stöd som kommer att hjälpa dig vid löneförhandlingarna.
 7. Om du strävar efter framgång och vill ta dig uppåt i karriärstegen kan ditt fackförbund ge råd och tips för hur du kan gå tillväga.
 8. Inom vissa fackförbund får du en gratis prova-på-period där du får en inblick i vad det innebär att vara fackligt ansluten.
 9. Om du önskar ett ökat fackligt inflytande gentemot en bredare front kan du som förtroendevald få chansen att delta i de stora sammankomsterna både inrikes och utrikes,
 10. Som medlem i något av Sveriges fackförbund tar du samtidigt ställning i kampen för människans och arbetarens rättigheter.

 

Fackförbund i Sverige

Hela listan över alla fackförbund i Sverige:

 • Akademikerförbundet
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Civilekonomerna
 • Civilingenjörsförbundet
 • DIK-förbundet
 • Elektrikerförbundet
 • Farmacitförbundet
 • Fartygsbefälsförbundet
 • Fastighets
 • Finansförbundet
 • Folkhögskolans Lärarförbund
 • Grafiska Fackförbundet
 • Handels
 • Industrifacket Metall
 • Industritjänstemannaförbundet
 • Sveriges Ingenjörer
 • Journalistförbundet
 • Jusek
 • Kommunal
 • Fysioterapeuterna
 • Livs
 • Läkarförbundet
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Musikerförbundet
 • Målareförbundet
 • Naturvetareförbundet
 • Pappers
 • Psykologiförbundet
 • Polisförbundet
 • SEKO
 • Skogs- och Lantbruk
 • Skogs- och Träfacket
 • ST
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Tandläkarförbundet
 • Teaterförbundet
 • Transport
 • Tull-Kust
 • Unionen
 • Universitetslärarförbundet
 • Veterinärförbundet
 • Vårdförbundet
 • Vision
 • Yrkesmusikerförbundet